Usługi »
Emerytura w UK

Pomoc w uzyskaniu emerytury w Wielkiej Brytanii.

Firma Polang Ltd specjalizuje się w dwóch aspekatch problematyki uzyskiwania emerytury w Wielkiej Brytanii..

 1. Pomagamy w uzyskaniu potwierdzenia w zakresie zaliczonych na dzień 5 kwietnia danego roku podatkowego lat składkowych klienta National Insurance Contribution (odpowiednika polskiej składki ZUS) zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami brytyjskimi (patrz niżej);
 2. W przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego – pomagamy w uzyskaniu świadczenia emerytalnego (w zależnosci od wysokości i ilości płaconych składek NIC) w Wielkiej Brytanii – patrz poniżej.

  Uwaga, z uwagi na zbyt skomplikowany oraz wręcz niestabilny system Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce nie podejmujemy się nawet próby uzyskania emerytury w Polsce..

1. a. Osoby, które pracują na etacie (umowa o pracę lub umowa cywilno prawna) powinny otrzymywaċ od swojego pracodawcy tygodniowe/dwytygodniowe czy miesięczne potwierdzenie swojego wynagrodzenia zwanego w języku angielskim payslipem. Na payslipie powinny znajdowaċ sie następujące informacje:

 • Dane pracowdawcy
 • Dane pracownika
 • Numer NIN pracownika
 • Numer PAYE pracodawcy
 • Informacja o wysokości wynagrodzenia (czasami podawany jest zastosowany przelicznik np: ilośċ przepracowanych godzin razy stawka godzinowa)
 • kwota zapłaconego podatku
 • kwota zapłaconej składki NIC

Osoba zatrudniona u danego pracodawcy powinna na koniec każdego roku podatkowego (t.j. do 5 kwietnia danego roku) otrzymaċ od pracodawcy druk P60, zawierający informacje dotyczące zapłaconego rocznego wynagrodzenia, zapłaconego rocznego podatku i najważniejsze dla nas – wysokośċ zapłaconej składki NIC.

Należy pamiętaċ, że za osoby pracujące na etacie (umowa o pracę lub umowa cywilno prawna)składki NIC (o ile oczywiście przekraczają próg od których odprowadza się podadki i składki NIC) płacone są przez pracodawcę.

1. b. Osoby prowadzące własna działalność gospodarczą są odpowiedzialne za odprowadzanie składek NIC we własnym zakresie. W tym celu urząd podatkowy, a ściślej urząd odpowiedzialny za zbieranie składek NIC, powinien wysyłaċ co najmniej dwa razy do roku wezwanie do zapłaty takiej składki NIC. Ewentualne, osoby takie moga ustanowiċ w banku stałe zlecenie przelewu należnej od nich składki NIC..

Uwaga! Jeśli z jakichś przyczyn osoba prowadząca działalnośċ gospodarczą nie otrzymuje wezwań do zapłaty składki NIC należy zgłosiċ się do swojego księgowego w celu uregulowania tej kwestii. W przeciwnym wypadku urząd podatkowy skieruje sprawę do komornika, co bęzie się wiązaċ z wyższymi kosztami i może skutkowaċ uznaniem za dłużnika. To z kolei wpływa na zdolnośċ kredytową w Wielkiej Brytanii.

2. Uzyskanie emerytury w Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać świadczenie emerytalne w Wielkiej Brytanii trzeba spełnić następujące warunki:

 • Odpowiedni wiek
 • 30 lat zaliczonych składek emerytalnych

Wiek. Zgodnie z nowymi przepisami w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn wynosi 68 lat.

Obecnie trwa jeszcze okres przejściowy i w stosunku do osób, które są w wieku przedemerytalnym, stosuje się dotychczasowe mniej rygorystyczne przepisy.

30 lat. Jest to okres wymagany aby uzyskaċ pełną tzw. podstawawą emeryturę (basic state pension). Jeśli ma się przepracowane mniej, niż 30 lat to dostaje się ekwiwalent ułamku przepracowanych lat w stosunku do wymaganego okresu 30 lat. Np. jeśli ktoś ma zaliczone pełne 15 lat, to będzie mu się  należeċ 15/30 świadczenia emerytalnego.

Firma Polang Ltd pomaga przy wypełnieniu formularzy/aplikacji/zgłoszenia w celu uzyskania emerytury.

Zapraszamy!